02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สัญญาลูกค้า

1. การตีความ
ในสัญญาฉบับนี้เว้นแต่กรณีที่ถูกระบุโดยชัดเจนหรือกรณีบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 • “สัญญา” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เอกสารเปิดบัญชีใด (รวมถึงแบบฟอร์มการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อสมัครบัญชีของ HelloGold) และเอกสารอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายซึ่ง HelloGold กำหนดอย่างชัดเจนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำข้อตกลงระหว่างเรากับท่าน
 • “บัญชี HelloGold” หมายถึงบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของ
  • ก. ทองคำที่ท่านถือครองโดยระบุจำนวนและความบริสุทธิ์ของทองคำ และการจัดส่งให้เราเพื่อจัดเก็บในตู้นิรภัย
  • ข. การชำระเงินให้ และจากเราในการซื้อขาย และไถ่ถอนทองคำ และธุรกรรมอื่นๆระหว่างท่านกับเราภายใต้สัญญาฉบับนี้
  • ค.​ ค่าธรรมเนียมที่เราเรียกเก็บสำหรับบริการให้กับท่าน
 • “ลูกค้า” “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงทะเบียน และได้รับการยอมรับจากเราสำหรับบัญชี HelloGold บนเว็บไซต์ ของ HelloGold หรือแอพพลิเคชั่นมือถือของ HelloGold รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบที่จำเป็นให้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาฉบับนี้
 • “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สถานการณ์ การกระทำ หรือเหตุการณ์ใดนอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
  • ก.​ การปิดกิจการ การนัดหยุดงาน หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรมอื่นๆ (ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะเกี่ยวกับพนักงานของเราหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือไม่)
  • ข. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่บังคับใช้ การกระทำ หรือข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กรรัฐบาลหรือเหนือชาติ
  • ค. การชำรุด ความขัดข้อง ความผิดปกติ หรือการแฮกระบบโทรคมนาคม หรือบริการด้านคอมพิวเตอร์ หรือระบบ (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริการของบุคคลที่สาม หรือระบบ หรือการกระทำของแฮกเกอร์
  • ง. ความผันผวนอย่างผิดปกติในตลาด การแฮก การโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการ (DoS) การเจตนาบิดเบือนตลาด หรือการปั่นหุ้น และการหยุดชะงักของการซื้อขายหรือราคาการซื้อขาย
  • จ. การกระทำของพระเจ้า อัคคีภัย การกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง การจลาจล หรือคำสั่งห้ามซื้อขาย แผ่นดินไหว ปัญหานิวเคลียร์ อุทกภัย ภูเขาไฟระเบิด
  • ฉ. การไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโบรกเกอร์ หรือผู้ผลิตในตลาดด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือความล่าช้า หรือความผิดพลาดในการจัดส่งหรือการชำระเงินโดยธนาคารหรือคู่สัญญาใด
  • ช. การป้องกันจาก หรือข้อจำกัดในการได้รับพลังงาน หรือวัสดุอื่นๆ และ
  • ซ. เหตุผลใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ การกระทำ หรือเหตุการณ์ตามที่อธิบายไว้ตาม (ก) ถึง (ช) ข้างต้นหรือไม่)
 • “HelloGold” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของพวกเรา” หมายถึง บริษัท จดทะเบียนที่ตั้งในประเทศไทยอยู่ที่ เลขที่ 88/8 ซอยนวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 10110 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fair Haven Financial Technologies Pte Ltd ตามที่อยู่ที่จดทะเบียน 8 Robinson Road #03-00 ASO Building, 048544, Singapore
 • “แพลตฟอร์ม HelloGold” หมายถึง เว็บไซต์ ส่วนตัวและสาธารณะของ HelloGold สามารถเข้าถึงได้ที่ www.HelloGold.com ซึ่งถูกปรับปรุงเป็นระยะๆ (“เว็บไซต์”) ช่องทางการเชื่อมประสานระหว่างแอพพลิเคชั่นของ HelloGold (API) และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง HelloGold เป็นโฮสต์ หรือ แอพพลิเคชั่นมือถือ (“โมบายแอพ”) (ซึ่งรวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม HelloGold”)
 • “บริการ HelloGold” หมายถึงบริการใด หรือทุกบริการที่เตรียมให้ท่านผ่านแพลตฟอร์ม HelloGold และรวมถึงการใช้งานแพลตฟอร์ม HelloGold
 • “รหัสผ่าน” หมายถึง อักขระความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรที่ท่านสามารถใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี HelloGold ของท่าน
 • “ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว” หมายถึงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ HelloGold ที่สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ (ตามที่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ)
 • “ยอดโปรโมชั่น” หมายถึงยอดเงินในบัญชี HelloGold ของท่าน จากการที่ท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆของ HelloGold รวมถึงการจับรางวัล แคมเปญส่งเสริมการขาย และการใช้รหัสโปรโมชั่น
 • “ตู้นิรภัย” หมายถึง สถานที่ที่ทองคำถูกจัดเก็บเอาไว้ตามข้อตกลงที่ทำขึ้นโดยหรือในนามของ HelloGold กับผู้ประกอบการตู้นิรภัย
 • “ผู้ประกอบการตู้นิรภัย” หมายถึงผู้ให้บริการหนึ่งหรือมากกว่าซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเรา (หรือตัวแทนของเรา) ตามข้อ 8 ในการจัดเก็บทองคำในนามลูกค้าของเรา

2. การยอมรับข้อตกลง

 • 2.1 สัญญาฉบับนี้จะมีผลเมื่อลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเปิดบัญชี HelloGold ผ่านโมบายแอพ ความสัมพันธ์ระหว่าง HelloGold และลูกค้าเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบัญชี HelloGold ของลูกค้าอันถูกกำหนดและควบคุมภายใต้สัญญาฉบับนี้
 • 2.2 สัญญาฉบับนี้มีผลกับบัญชี HelloGold ของท่านและการใช้งานของ
  • ก. แพลตฟอร์ม HelloGold และ
  • ข. บริการใดๆที่ HelloGold เตรียมให้กับท่านร่วมกับแพลตฟอร์ม HelloGold (“บริการ HelloGold”)
 • 2.3 ด้วยการลงทะเบียนสมัครการใช้งานแพลตฟอร์ม HelloGold ผ่านเว็บไซต์ หรือโมบายแอพ ท่านตกลง
  • ก. ว่าสัญญาฉบับนี้ถือเป็นเอกสารสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา
  • ข. ที่จะผูกพันตามบทบัญญัติของสัญญาฉบับนี้
  • ค.​ ปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับทุกกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องของดินแดนใดที่ท่านเป็นพลเมือง ถือสัญชาติ หรือเป็นประชากร และของดินแดนใดๆที่ท่านพำนักเป็นครั้งคราว และของดินแดนอื่นใดๆที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ กฎหมายต่างๆของประเทศที่เป็นที่ตั้งของตู้นิรภัย (ที่บังคับใช้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ และ
  • ง. อนุมัติและอนุญาตให้ HelloGold เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านและจัดส่งเอกสารไปยังกิจการที่ให้บริการสินเชื่อ เครดิตและ/หรือการบริการทางการเงินใดๆแก่ท่าน
 • 2.4 ท่านเข้าใจ รับทราบ และตกลงว่า
  • ก.​ทองคำที่ถูกบันทึกในบัญชีจะถูกดูแลจัดการโดย HelloGold ในฐานะผู้รับมอบฝากทรัพย์ และถูกจัดเก็บในตู้นิรภัย
  • ข.​ เงินใดที่โอนไปยังบัญชี HelloGold ของท่านไม่ถือว่าเป็นการฝากเงินกับ หรือการให้เรากู้ยืมเงิน และบัญชี HelloGold ของท่านไม่ถือเป็นบัญชีธนาคารภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
  • ค.​เงินใดในเครดิตบัญชี HelloGold ของท่านจะใช้แทนการชำระเงินสำหรับทองคำที่ท่านประสงค์จะซื้อภายใต้สัญญาฉบับนี้ และ HelloGold มีอำนาจในการดำเนินการใดๆโดยมิจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจากท่าน และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแปลงเงินดังกล่าวเป็นทองคำในราคาและค่าธรรมเนียมที่ถูกกำหนดภายใต้ข้อ 6 และ 8 เมื่อเวลาใดๆและเป็นครั้งคราว
  • ง. เงินใดที่ไม่ถูกใช้ภายใต้ข้อ 2.4 ถือเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเรา เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีใดที่ท่านละเมิดภาระผูกพันของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้ และเราสามารถนำมาใช้กับภาระผูกพันใดที่ท่านเป็นหนี้เราภายใต้สัญญาฉบับนี้
  • จ. ไม่มีดอกเบี้ยจ่ายใดสำหรับยอดเงินในบัญชี HelloGold ของท่าน
  • ช. ทองคำในบัญชี HelloGold ของท่านได้รับการประกันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่จัดเดรียมโดยผู้ประกอบการตู้นิรภัย และมิได้ถูกรับประกันโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • ซ. ท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชี HelloGold เพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือ และต่อหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการรักษาหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน หากท่านเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านจะลบโมบายแอพทิ้งและติดตั้งใหม่บนโทรศัพท์ใหม่ของท่าน หากโทรศัพท์มือถือของท่านสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านที่จะแจ้งให้เราทราบ HelloGold ขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีที่มีความซ้ำซ้อนของการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์ต่างเครื่อง HelloGold ขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และ/หรือ ล็อกบัญชีเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
  • ฌ. ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบที่อยู่อีเมล์ และรายละเอียดของผู้รับที่ท่านส่งทองคำไปถึง และรวมถึงการอนุญาตให้ตัวเองเป็นGift contact ผ่านอีเมล์
  • ญ. บัญชี HelloGold สามารถใช้งานได้บนเกือบทุกอุปกรณ์ Android และอุปกรณ์ iOS ขึ้นอยู่กับบางข้อจำกัด หรือการตั้งค่าการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
  • ฎ.​ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด HelloGold จะไม่รับรู้ถึงบุคคลใดๆ ในการถือครองทองคำภายใต้สัญญาฉบับนี้บนความไว้วางใจใด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงชัดแจ้ง การบอกเป็นนัย หรือโดยนัยแห่งกฎหมาย และ HelloGold จะไม่ถูกผูกพันหรือถูกบังคับในทางใดทางหนึ่งในการรับรู้ (แม้ตอนมีประกาศดังกล่าว) ความชอบธรรม ความเป็นไปได้ อนาคต หรือผลประโยชน์บางส่วนในบัญชี HelloGold ของท่าน เว้นแต่สิทธิโดยชอบธรรมทั้งหมดต่อบัญชี HelloGold ทั้งหมด
 • 2.5 ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ และบริการ HelloGold ไม่ถือเป็น “การบริการทางตลาดทุน” ภายใต้ การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์ สัญญาการลงทุน หรือเอกสารใด เครื่องมือหรือหนังสือที่รู้จักทั่วไปว่าเป็น “หลักทรัพย์” หรือ “ตราสารอนุพันธ์” ตามกฎหมายหรือประการอื่น
 • 2.6 ท่านเข้าใจว่าท่านสามารถซื้อหรือขายทองคำผ่านเพียงบัญชี HelloGold เท่านั้นโดยการ
  • ก. โอนไปที่ หรือจากบัญชีธนาคารส่วนตัวในชื่อของท่านที่เชื่อมต่อกับบัญชี HelloGold หรือ
  • ข. ไถ่ถอนทองคำตามที่อธิบายในข้อ 9
 • 2.7 ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือเป็นไปตามอายุของผู้บรรลุนิติภาวะ และคู่สัญญาที่มีความสามารถทางกฎหมาย เพื่อมีสิทธิใช้บริการ HelloGold หากท่านพำนักอยู่ในเขตอำนาจศาลซึ่งอายุของผู้บรรลุนิติภาวะและคู่สัญญาที่มีความสามารถทางกฎหมายนั้นมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ในการเข้าถึงหรือใช้งานบริการ HelloGold ท่านยืนยันและรับประกันว่าท่านทั้งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเป็นคู่สัญญาที่มีอำนาจตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ท่านพำนักอยู่

3. การติดต่อสื่อสาร

 • 3.1 การติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ HelloGold สามารถดำเนินการได้ผ่านทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ แฟกซ์ ออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆซึ่งเรานำเสนอแก่ท่านเป็นครั้งคราว คำสั่งใดๆที่ท่านให้ไว้กับเราผ่านช่องทางดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ท่านตกลงว่าเราสามารถบันทึกและเก็บรักษาทุกสายโทรศัพท์และการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยถือเป็นบันทึกคำสั่งของท่าน
 • 3.2 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องสำหรับคำสั่งในทุกธุรกรรมของบัญชี HelloGold ของท่าน ที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม HelloGold เมื่อคำสั่งถูกส่งออกแล้วในรูปแบบใดๆที่ได้รับการยอมรับภายใต้แพลตฟอร์ม HelloGold ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม HelloGold นั้นมีความถูกต้องตลอดเวลา
 • 3.3 ท่านตกลงที่จะตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมใดและรายการบัญชีใดที่ท่านได้รับในทันที เพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งของท่านได้ถูกดำเนินการแล้ว และไม่มีการดำเนินการใดที่มิได้รับอนุญาตบนบัญชี HelloGold ของท่าน ท่านต้องแจ้งเราให้ทราบถึงข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินนับจากธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้ง

4. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

 • 4.1 ท่านตกลงที่จะเตรียมข้อมูลให้ HelloGold ตามที่ HelloGold จำเป็นต้องใช้หรือมีการร้องขอตามดุลยพินิจในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • 4.2 โดยไม่กระทบต่อข้อสัญญาข้างต้น ท่านต้องจัดหาซึ่งสำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่มีรูปถ่ายปัจจุบันที่ถูกต้องซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกและมีแถบข้อมูล MRZ โดยรายละเอียดสามารถเห็นได้ชัดเจน และ/ หรือ สำหรับการระบุตัวตนและการตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆซึ่งเราจะร้องขอเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา (“เอกสารแสดงตัวตน”) รวมถึงก่อนเปิดบัญชี HelloGold ก่อนลงเงินทุนในบัญชี HelloGold ของท่าน ก่อนการซื้อหรือไถ่ถอนทองคำใดหรือเงินในบัญชี HelloGold เมื่อเงินทุนของท่านถึงระดับที่เรากำหนด หรือเมื่อใดก็ตามแต่ดุลยพินิจของเรา
 • 4.3 ท่านตกลงว่าเอกสารแสดงตัวตนของท่านจะถูกทำสำเนาสีขึ้นจากเอกสารต้นฉบับซึ่งมีขนาดที่พอดี มีความละเอียด และความชัดเจน ท่านตกลงว่า HelloGold มีสิทธิตรวจสอบประวัติที่ผ่านมาก่อนที่จะอนุมัติใบสมัครเพื่อเปิดบัญชี HelloGold ของท่าน หรือเมื่อใดก็ตามในช่วงเวลาที่มีความเกี่ยวพันกันตามดุลยพินิจของเรา ท่านตกลงให้ HelloGold ติดต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับรายงานข้อมูลเครดิตของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนภายใต้กฎ “การรู้จักลูกค้า” (KYC) ท่านเข้าใจว่าความล้มเหลวในการเตรียมข้อมูลใดๆที่เราร้องขอเป็นครั้งคราวภายใต้กฎที่บังคับใช้ดังกล่าว อาจนำไปสู่การระงับบัญชี HelloGold ของท่าน และ/หรือ การบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
 • 4.4 ท่านรับรองและรับประกันว่าในทุกครั้งท่านได้เตรียมข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญให้กับเรา และท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเมื่อข้อมูลเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลง

5. การรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

 • 5.1 ท่านตกลงว่าเราสามารถใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งจะถูกปรับปรุงเป็นระยะๆและสามารถดูได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • 5.2 เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี HelloGold ของท่าน และเพื่อการเข้าถึงบัญชีของท่าน เมื่อท่านเปิดบัญชี HelloGold ท่านต้องตั้งรหัสผ่าน หากท่านใส่รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องขณะล็อกอินเข้าสู่บัญชี HelloGold ของท่าน เราก็ไม่สามารถรับคำสั่งของท่านได้ ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบและอนุญาตให้เราดำเนินการต่อทุกคำสั่งที่ส่งถึงเราออนไลน์เมื่อท่านป้อนรหัสผ่านถูกต้องในการเข้าถึงบัญชี HelloGold ของท่าน HelloGold จะไม่รับผิดต่อการสูญเสีย หรือการเรียกร้องใดที่เกิดขึ้นจากการอาศัยคำสั่งทางวาจาหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้เราโดยใช้รหัสผ่านของท่าน
 • 5.3 ท่านยอมรับว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ ท่านเท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความเป็นความลับได้ เมื่อท่านส่งคำสั่งถึงเราผ่านโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ หรือวิธีการที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงคำสั่งที่ส่งผ่านโมบายแอพ เนื่องจากบุคคลที่สามสามารถสกัดกั้นวิธีการสื่อสารเหล่านั้น หากท่านสงสัยว่าบุคคลอื่นได้ทราบถึงรหัสผ่านของท่าน ท่านต้องแจ้งเราทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล์ หรือผ่านห้องแชทบริการลูกค้าในแอพ HelloGold และท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการสืบสวนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง จนกว่าท่านแจ้งให้เราทราบ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ถูกดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านของท่าน นอกเหนือจากรหัสผ่านแล้วท่านอาจต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆที่เราเตรียมไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน
 • 5.4 ท่านต้องปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยเมื่อเข้าถึงหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงลงชื่ออกและปิดธุรกรรมออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆทันที หลังจากทุกธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม HelloGold ก็ตาม ท่านจะต้องรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆที่เราแนะนำ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดสำหรับเทคโนโลยีการเข้ารหัส การสแกนไวรัส ซอฟท์แวร์ ระบบไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ มาตรการความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน เพื่อคงความปลอดภัยของทุกกิจกรรมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • 5.5 HelloGold จะไม่จัดเก็บรหัสผ่านบนแบคเอนด์ (ระบบจัดการเว็บไซต์) และมีการจัดเก็บเพียงบนโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชี ต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น ณ เวลานั้นๆ
 • 5.6 ทุกเครือข่ายการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ HelloGold ได้รับการรับรองความปลอดภัยโดยโปรโตคอลตามเกณฑ์วิธีความมั่นคงบนชั้นขนส่ง (TLS)
 • 5.7 HelloGold เก็บรักษาสำเนาต้นฉบับของบันทึกกรรมสิทธิ บันทึกที่เกี่ยวเนื่องกับท่านและบัญชี HelloGold ของท่านจะถูกปรับเปลี่ยนเฉพาะเมื่อการดำเนินการคำสั่งของท่านถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้
 • 5.8 HelloGold จะเผยแพร่บันทึกของลูกค้าแต่ละท่านโดยไม่ระบุชื่อบุคคลสำหรับจำนวนทองคำแท่งทั้งหมดที่ลูกค้าถือครองอยู่ซึ่งมีการกระทบยอดแล้วอันซึ่งถูกจัดเก็บในตู้นิรภัย โดยเผยแพร่ไปทั้งแหล่งภายในและแหล่งอิสระภายนอก เป็นประจำแต่ไม่บ่อยเกินประจำวัน
 • 5.9 HelloGold รับรองว่าฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์ของ HelloGold จะถูกทำสำเนาและจัดเก็บไว้ในฐานสำรองข้อมูลอย่างน้อยที่สุดสองที่ซึ่งมีที่ตั้งแยกออกจากกัน

6. ราคา

 • 6.1 ท่านยอมรับว่าราคาซื้อหรือขายทองคำใดๆสำหรับธุรกรรมภายในบัญชี HelloGold ของท่านจะขึ้นอยู่กับราคาประมูลที่ดีที่สุด หรือการเสนอราคาที่เรียกว่า Best Bid or Offer (“BBO”) ซึ่งถูกคำนวณด้วยระบบกำหนดราคาของเรา ระบบกำหนดราคาจะเก็บรวบรวมและจัดจำหน่ายราคาทองคำแบบเรียลไทม์จากการเสนอราคาของคู่สัญญาค้าทองคำแท่ง ในการซื้อหรือขายทองคำแท่งจริงจากแต่ละผู้ให้บริการทองคำแท่งที่มีธุรกรรมกับ HelloGold ท่านตกลงว่า BBO จะถูกกำหนดตามดุลยพินิจของ HelloGold แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาของตลาดโลกและเงื่อนไขตลาดท้องถิ่นสำหรับทองคำ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (หรือสกุลเงินตราต่างประเทศใดก็ตามที่นำมาใช้) กับสกุลเงินบาทไทยและความบริสุทธิ์ของทองคำ ทุกธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับทองคำในบัญชี HelloGold ของท่านจะถูกดำเนินการที่ราคา BBO บวกกับค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบันซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์
 • 6.2 ในการส่งมอบทองคำจริงอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชี HelloGold ของท่าน ในการครอบครองทองคำจริงจะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งและค่าการประกันภัยซึ่งจะมีการยืนยันกับท่านล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยืนยันให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพออยู่ในบัญชี HelloGold ของท่าน ณ เวลาใดๆที่มีการโอน หรือการชำระเต็มจำนวนเพื่อตอบสนองต่อการโอนเงินทุน หรือการชำระเงินนั้น ธุรกรรมที่ถูกร้องขออาจไม่ได้รับการดำเนินการสืบเนื่องจากที่ท่านไม่มีเงินทุนเพียงพอในบัญชี HelloGold ของท่าน
 • 6.3 ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสำหรับทองคำที่ถูกจัดเก็บอยู่กับผู้ประกอบการตู้นิรภัยจะถูกเรียกเก็บในอัตราที่กำหนดโดย HelloGold เป็นระยะๆ
 • 6.4 ท่านมีสิทธิในการขอเงินคืนสำหรับการซื้อใดภายในเจ็ด (7) วัน แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อความผันผวนใดๆของราคาทองคำและค่าธรรมเนียมการบริหาร

7. คุณภาพทองคำ ความบริสุทธิ์ และการตรวจสอบ

 • 7.1 HelloGold รับสินค้าเฉพาะทองคำแท่งที่ได้รับการตรวจสอบโลหะแล้วจากคู่สัญญาที่ได้รับการยอมรับ ผู้จัดจำหน่ายทองคำแท่ง และธนาคารทองคำแท่งตามแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศอันมีอยู่ในตลาด
 • 7.2 ทองคำจริงทั้งหมดที่ท่านซื้อจะถูกจัดเก็บโดยผู้ประกอบการตู้นิรภัย เมื่อซื้อเมทัลในบัญชี HelloGold ของท่าน
 • 7.3 HelloGold จัดเตรียมข้อเสนอเฉพาะทองคำแท่งความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.5% ซึ่งน้ำหนักและผู้ผลิตได้รับการยอมรับจากตลาดทองคำระดับโลกเช่น LBMA COMEX หรือตลาดทองคำแท่งอื่นๆที่ทั่วโลกยอมรับ
 • 7.4 หน่วยบัญชีทองคำของ HelloGold จะถูกแสดงเป็นองค์ประกอบของทองคำบริสุทธิ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดทองแท่งโลก องค์ประกอบของทองคำบริสุทธิ์ในแต่ละแท่งนั้นคำนวณด้วยน้ำหนักคูณความบริสุทธื์ของทองคำ ผลค่าความบริสุทธิ์ของทองคำที่ใช้ในบัญชี HelloGold ของท่านที่จำแนกได้คือค่าทอง 99.99% (ทองคำบริสุทธิ์) ของ 99.5% (หรือมากกว่า) จากการวิเคราะห์แร่ทองในทองคำแท่งโดยวัดตามหน่วยกรัม
 • 7.5 HelloGold ยืนยันว่าได้รับการยอมรับจากคู่สัญญาค้าทองคำแท่งว่า ทุกกรัมของทองคำที่ HelloGold ซื้อสำหรับบัญชี HelloGold นั้นเป็นกรัมที่แสดงค่าทอง 99.99% (ทองคำบริสุทธิ์) ของ 99.5% (หรือมากกว่า) จากการวิเคราะห์แร่ทองในทองคำแท่งซึ่งจัดเก็บในตู้นิรภัย

8. การจัดเก็บและการประกันภัย

 • 8.1 ท่านอนุญาตให้เราเตรียมการต่างๆเพื่อทำการจัดเก็บ การขนส่ง และการประกันภัยสำหรับทองคำของท่าน เราจะถือครองทองคำของท่านในฐานะที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์ และแต่งตั้งให้ Fair Haven Financial Technologies Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่สูงสุดของ HelloGold หรือบริษัทในเครือใดๆ (“FHFT”) เป็นตัวแทนของเราในการเข้าทำสัญญาการจัดเก็บกับผู้ประกอบการตู้นิรภัยซึ่งถูกเลือกตามดุลยพินิจของ HelloGold แต่เพียงผู้เดียว (“ผู้ประกอบการตู้นิรภัย”)
 • 8.2 FHFT จะเข้าทำสัญญาการจัดเก็บทั้งหมดกับผู้ประกอบการตู้นิรภัย
 • 8.3 สัญญาการจัดเก็บใดๆที่ FHFT ทำกับผู้ประกอบการตู้นิรภัยรับรองว่าทองคำที่ได้รับการจัดเก็บภายใต้สัญญาดังกล่าวจะได้รับการจัดสรโดยรระบุเฉพาะและถูกแบ่งแยกจัดเก็บตลอดเวลา
 • 8.4 ท่านอนุญาตให้เราทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์และสามารถสั่งการผู้ประกอบการตู้นิรภัยและบริษัทประกันภัยภายใต้เงื่อนไขการฝากทรัพย์
 • 8.5 ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใดขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้ ทั้ง HelloGold และ FHFT ต่างไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บทองคำจริงและทองคำแท่งของท่านให้ปลอดภัย ความรับผิดชอบนั้นเป็นของผู้ประกอบการตู้นิรภัย ทั้ง HelloGold และ ​FHFT ต่างไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดเก็บทองคำนอกเหนือจากการกระทำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประกันภัยที่เพียงพอในสถานที่นั้น ตามที่กำหนดในข้อ 8.6 ด้านล่างนี้
 • 8.6 HelloGold จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทองคำแท่งของท่านได้รับการประกันการโจรกรรมและประกันความเสียหายตามมาตรฐานการประกันภัยที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมทองคำแท่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระให้กับ HelloGold เพื่อคุ้มครองทองคำแท่งของท่าน
 • 8.7 HelloGold ยืนยันได้ว่าผู้ประกอบการตู้นิรภัยตกลงที่จะเตรียมเอกสารหลักฐานการประกันภัยให้กับ HelloGold ในแต่ละสัญญาการจัดเก็บ
 • 8.8 ท่านสามารถร้องขอหลักฐานการประกันภัยสำหรับทองคำแท่งของท่านโดยติดต่อเราที่ hello@hellogold.com

9. ค่าธรรมเนียมและข้อจำกัด

 • 9.1 ท่านสามารถเริ่มต้นโดยส่งคำขอไถ่ถอนผ่านแพลตฟอร์ม HelloGold ร่วมกับการระบุข้อมูลตามที่ HelloGold ร้องขอและในนามของผู้ประกอบการตู้นิรภัย ไม่ว่าเมื่อใดที่มีการร้องขอให้ส่งทองคำจริงของท่านถึงท่าน แสดงว่าท่านถือครองทองคำอย่างเพียงพอ (ตามที่ระบุในข้อ 9.2) และอาจมีข้อจำกัดในการไถ่ถอนตามที่อธิบายด้านล่างนี้
 • 9.2 การไถ่ถอนทองคำจริงจะมีปริมาณขั้นต่ำในรูปแบบของกรัมทั้งหมดเมื่อส่งคำร้องขอไถ่ถอนทองคำผ่านแพลตฟอร์ม HelloGold การไถ่ถอนทองคำจริงอาจมีข้อจำกัดการไถ่ถอนสูงสุดต่อวัน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระเงินค่าประกันภัย การส่งมอบ และค่าขนส่งใดๆซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบและต้องได้รับความเห็นชอบจากท่านล่วงหน้า
 • 9.3 ท่านสามารถขายทองคำในบัญชี HelloGold ของท่านด้วยการโอนเงินทุนไปที่กระเป๋าเงินออนไลน์ HelloGold ซึ่งสามารถโอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถส่งคำร้องขอไถ่ถอนเงินทุนในบัญชี HelloGold ของท่าน ทองคำในบัญชีของท่านจะถูกขายตามราคาตลาด ในช่วงเวลาการไถ่ถอนตามข้อ 6 การโอนเงินระหว่างบัญชี HelloGold กับบัญชีธนาคารส่วนตัวของท่านอาจมีวงเงินการใช้จำกัดขึ้นอยู่กับทองคำคงเหลือของท่านและวงเงินสูงสุดต่อวันตามที่ผู้ประกอบการทางธนาคารของเราเป็นผู้กำหนด
 • 9.4 HelloGold สงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนเงินทั้งขาเข้าและขาออก คำสั่งการโอนเงินออกอาจถูกปฏิเสธหากรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เพียงพอ และไม่สามารถระบุสถาบันผู้รับได้ (ถือเป็นการกระทำที่ไม่คุ้มค่า) ไม่ใช่สกุลเงินที่ HelloGold ยอมรับเป็นครั้งคราว หรืออาจไม่มีเงินทุนสุทธิที่เพียงพอในบัญชี HelloGold ในส่วนการโอนเงินขาเข้านั้นจะถูกปฏิเสธหากการโอนเงินนั้นถูกส่งจากบุคคลที่สาม หรือจากธนาคารในประเทศที่ HelloGold พิจารณาว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

10. ยอดโปรโมชั่น

 • 10.1 ยอดโปรโมชั่นมีมูลค่าเทียบเท่าสิทธิการแลกซื้อคืนยอดเงินแบบดั้งเดิมในบัญชี HelloGold ของท่าน
 • 10.2 HelloGold อาจตัดสิทธิผู้ใช้บัญชี HelloGold จากโปรโมชั่นและ/หรือเรียกคืนยอดโปรโมชั่นหากเราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าบัญชี HelloGold ของท่าน หรือบัญชี HelloGold ที่ใช้อ้างอิงในภายหลัง ถูกสร้างขึ้นเพื่อละเมิดโปรโมชั่น หรือหากท่านฝ่าฝืนข้อตกลง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น HelloGold สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • 10.3 HelloGold สงวนสิทธิในการตรวจสอบบัญชีอ้างอิง HelloGold อันต้องตรงกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2 และอาจระงับยอดโปรโมชั่นได้นานถึงหกสิบ (60) วัน
 • 10.4 ท่านตกลงที่จะไม่ส่งแบบฟอร์มคำเชิญของ HelloGold ถึงคนที่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนบุคคล การส่งคำเชิญของท่านถึงคนที่ท่านไม่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะถือเป็นแสปมและอาจส่งผลให้บัญชี HelloGold ของท่านถูกระงับ
 • 10.5 พนักงาน HelloGold และสมาชิกครอบครัวจะถูกละเว้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นใดๆ
 • 10.6 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโปรโมชั่นใดๆจะถูกประกาศบนเว็บไซต์ และเราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยการอัพเดทบนเว็บไซต์ เช่นกัน

11. ข้อจำกัดความรับผิด ไม่มีการรับประกัน

 • 11.1 HelloGold ตัวแทน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของเรา จะไม่รับผิดไม่ว่ากรณีใดๆ
  • 11.1.1: ต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือสำหรับการสูญเสียกำไรใด หรือการสูญเสียทางอ้อม หรือความสูญเสียอันเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้
  • 11.1.2: สำหรับความเสียหายทั้งแบบพิเศษ ทั่วไป ทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง แม้ว่าเราได้รับการแจ้งถึงความเป็นได้ดังกล่าวแล้วก็ตาม
  • 11.1.3: สำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ค่าอากร ภาษี หรือความสูญเสียใดซึ่งเป็นผลจากการโจรกรรม หรือการสูญเสียอื่นๆของทองคำภายหลังจากการเคลื่อนย้ายจากตู้นิรภัยตามคำร้องขอการจัดส่งและการจัดเก็บของท่าน
  • 11.1.4: สำหรับความเสียหายใดๆที่เกิดจากข้อบกพร่องที่แฝงไว้ ข้อมูลสูญหาย หรือการสูญเสียกำไร
  • 11.1.5: สำหรับความเสียหายใดๆที่เกิดจากคำสั่งที่ไม่ชัดเจนของท่าน หรือความผิดพลาดในการเตรียมข้อมูลการร้องขอที่ถูกต้อง
  • 11.1.6: สำหรับความสูญเสียใดที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายออนไลน์ รวมถึงความบกพร่องที่แฝงอยู่ในซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลสูญหาย ความล่าช้า ความล้มเหลว ความผิดพลาด การละเว้น หรือความเสียหายของข้อมูลหรือคำสั่งที่ส่งออก ไฟฟ้าดับ อินเตอร์เน็ตล่ม แฮกเกอร์ การโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการ (DoS) ไวรัส หรือการปนเปื้อนอื่นๆ หรือ การทำลายทรัพย์สิน
  • 11.1.7: สำหรับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากท่านในการโอน หรือการชำระเงินใดๆ หรือ สำหรับการที่เราไม่สามารถรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีอันมีอยู่กับสถาบันการเงิน
 • 11.2 HelloGold ไม่ถือว่าละเมิดสัญญาฉบับนี้ หรือไม่รับผิดประการใดในความเดือดร้อนต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการล่าช้า หรือจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่พึงปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้ (และหากเกี่ยวเนื่องอาจมีการขยายเวลาในการดำเนินการ) ในกรณีที่ขอบเขตของความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามสืบเนื่องจาก
  • ก. เหตุสุดวิสัย หรือ
  • ข. การละเลย ความผิดร้ายแรง หรือการทำผิดโดยเจตนาในส่วนของท่าน รวมถึงความผิดพลาดในการเก็บรหัสผ่านให้ปลอดภัย หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
 • 11.3 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น และดำเนินภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาฉบับนี้ในทางปฏิบัติอื่นอันสมควร ในทันที่ที่สามารถปฏิบัติตามสมควรได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบลักษณะและขอบเขตของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย หากเหตุสุดวิสัยอันเป็นปัญหาคงอยู่เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหก (6) เดือนนับจากวันที่เหตุสุดวิสัยนั้นเกิดขึ้น ท่านมีสิทธิในการแจ้งบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ตามข้อ 13
 • 11.4 ในกรณีที่ตลาดบิดเบือน ตลาดผันผวน ระบบ (รวมถึงระบบของบุคคลที่สามซึ่ง HelloGold เชื่อถือ) ถูกแฮก และตลาดหยุดชะงัก HelloGold สงวนสิทธิในการแก้ไขคำสั่งซื้อหากพบว่าเมทัลหรือสกุลเงินอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ HelloGold ไม่ถูกต้อง HelloGoldจะติดต่อท่านหากต้องแก้ไขคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อมูลตลาดไม่ถูกต้อง และหากท่านไม่ต้องการจะซื้อขายตามอัตราตลาดที่ถูกต้องท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 • 11.5 ความรับผิดทั้งหมดของเราต่อท่านในกรณีการสูญเสียใดที่เกิดภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเลยหน้าที่ตามกฎหมาย หรือประการอื่น เมื่อมีการเรียกร้องข้อกล่าวหาไม่ว่าในกรณีใดที่เกินมูลค่าในบัญชี HelloGold ความรับผิดต่อประเด็นนั้นจำกัดสูงสุดไม่เกินสิบ (10) ดอลล่าร์สหรัฐฯหรือเทียบเท่า
 • 11.6 ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และอินเทอร์เน็ตและระบบออนไลน์ที่เกี่ยวเนื่องอาจไม่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลความลับของท่านที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต หรือหากท่านไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินของท่านชั่วคราวบนเว็บไซต์
 • 11.7 หากท่านอนุญาตให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อถึงบัญชี HelloGold ของท่าน ไม่ว่าจะผ่านผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม หรือผ่านบริการ HelloGold ท่านรับทราบว่าการอนุญาตให้บุคคลที่สามกระทำการพิเศษใดในนามของท่าน ไม่ถือเป็นการปลดภาระความรับผิดชอบของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้ นอกจากนี้ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะไม่ถามหาความรับผิดชอบจาก HelloGold และจะชดใช้ให้กับ HelloGold สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำของบุคคลที่สามตามที่ท่านอนุญาต
 • 11.8 HelloGold จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียจากความผิดพลาดของท่านในการจัดการเรื่องการตรวจสอบสถานะและความระมัดระวังตามสมควร ต่อฝ่ายที่ท่านเลือกที่จะทำความตกลงด้วย ท่านตกลงว่าท่านสามารถชำระและรับชำระจากผู้ใช้ HelloGold ท่านอื่น และเข้าใจว่า HelloGold ไม่รับผิดชอบต่อการฉ้อโกง หรือการกระทำที่นำไปสู่การเข้าใจผิดของฝ่ายที่ท่านดำเนินการชำระหรือรับชำระ ถือเป็นความรับผิดชอบทั้งสิ้นของท่านในการตรวจสอบสถานะอย่างเหมาะสม และถือเป็นทางเลือกของท่านว่าจะทำการชำระเงิน หรือตกลงรับชำระเงินในเพื่อตอบแทนสำหรับสินค้าและบริการหรือไม่
 • 11.9 ท่านไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมปลอมใดๆบนบัญชี HelloGold ของท่านในกรณีที่เป็นผลโดยตรงจาก
  • ก. การฉ้อโกงหรือการละเลยการกระทำซึ่งเราให้พันธะสัญญาไว้ หรือ
  • ข. การละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ เว้นแต่ธุรกรรมนั้นเป็นผลมาจากการใช้รหัสผ่านของท่านผิดวัตถุประสงค์
 • 11.10 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด HelloGold ปฏิเสธทุกการรับประกัน ทั้งการรับประกันที่ระบุอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเกี่ยวกับสินค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ
 • 11.11 ข้อ 11 นี้ยังคงมีผลบังคับอยู่เมื่อสัญญาฉบับนี้ยกเลิกไปหรือเมื่อปิดบัญชี HelloGold ใดๆ

12. การชดเชยค่าเสียหาย

 • 12.1 ภายใต้ข้อตกลงข้อ 11 ข้างต้นนี้ นอกเหนือจากขอบเขตซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำผิดอย่างจงใจ หรือการละเมิด หรือการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆโดย HelloGold ท่านตกลงอย่างไม่อาจเปลี่ยนแปลงและไม่มีเงื่อนไขที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของ HelloGold ต่อการสูญเสียใดๆ การเรียกร้อง ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายโดยการชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มรูปแบบ และภาษีทั้งหมด และอากรค้างจ่ายอันพึงเกิดขึ้นอื่นๆ) ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อน
  • ก. ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการใดๆภายใต้สัญญาฉบับนี้
  • ข.​ เป็นผลจากความล้มเหลวของท่านในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้
  • ค.​ ในการบังคับใช้ของสัญญาฉบับนี้
  • ง. ที่เกี่ยวเนื่องกับคำสั่งใดๆของท่าน ธุรกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อท่าน หรือบริการใดๆที่เตรียมให้ท่าน รวมถึงการดำเนินการใดๆอย่างถูกต้องโดย HelloGold หรือโดยตัวแทนของ HelloGold ภายใต้สัญญาฉบับนี้
 • 12.2 การชดเชยค่าเสียหายในข้อ 12 นี้ยังคงมีผลบังคับอยู่เมื่อสัญญาฉบับนี้ยกเลิกไปหรือเมื่อปิดบัญชี HelloGold ใดๆ

13. เงื่อนไข และการบอกเลิกสัญญา

 • 13.1 ภายใต้เงื่อนไขข้อ 13.6 สัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลผูกพันและผูกมัดท่านกับเรา จนกว่าเวลาที่บัญชี HelloGold ของท่านถูกปิด เราอาจปิดบัญชี HelloGold ของท่านและบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยแจ้งให้ท่านทราบและมีผลทันทีไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม รวมถึงการที่ท่านละเมิดสัญญาฉบับนี้หรือหากท่านกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ท่านอาจปิดบัญชี HelloGold และบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากบัญชี HelloGold ของท่านมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์
 • 13.2 HelloGold สงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ HelloGold บางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือ ปิดการใช้งาน หรือยกเลิกบัญชี HelloGold ของท่าน หากท่านค้างชำระ รวมถึงหาก (i) HelloGold จำเป็นต้องทำตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งจากผู้มีอำนาจในการกำกับดูแล หรือความจำเป็นประการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ii) บัญชี HelloGold ของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบ หรือ HelloGold สงสัยว่ามีการนำบัญชีมาใช้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (มีหรือไม่มีการรับรู้รายละเอียดตามความเป็นจริง) (iii) ท่านกระทำการใดเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมของ HelloGold รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดบัญชี HelloGold หลายบัญชี หรือการใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด ซึ่ง HelloGold อาจนำเสนอเป็นครั้งคราว หรือ (iv) หากท่านละเมิดสัญญาฉบับนี้
 • 13.3 ท่านได้รับอนุญาตให้โอนยอดเงินคงเหลือในบัญชี HelloGold ของท่านภายในเก้าสิบ (90) วันหลังจากการปิด หรือการยกเลิกบัญชี HelloGold ของท่าน เว้นแต่การโอนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามตามคำสั่งศาล ตามหมายศาล ตามคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือข้อห้ามตามกฎหมายประการอื่น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมการโอนโดยการไถ่ถอนทองคำจริง หรือการโอนเงินทุนเข้าบัญชีธนาคารหลังการปิด หรือการยกเลิกบัญชี HelloGold ของท่าน
 • 13.4 ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บใดจากการยกเลิกบัญชีของท่าน และท่านจะชำระสำหรับเพียงบริการ HelloGold ซึ่งมีการคิดค่าบริการเท่านั้น หากมีธุรกรรมใดอยู่ในสถานะรอดำเนินการ ขณะที่บัญชีของท่านถูกยกเลิก หรือถูกระงับ ธุรกรรมนั้นอาจถูกยกเลิก และ/ หรือ คืนเงินให้ตามความเหมาะสม ท่านไม่สามารถยกเลิกบัญชีของท่านเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ หรือหลีกเลี่ยงการชำระเงินประการใดซึ่งสุดแล้วแต่ HelloGold
 • 13.5 เมื่อมีการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านอนุญาตให้ HelloGold ยุติหรือระงับธุรกรรมที่มีสถานะรอดำเนินการ และระงับเงินทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้นไว้จนกว่า HelloGold จะมั่นใจว่าการกลับรายการเงินทุน (Funding reversal) เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่ HelloGold ปิดบัญชีของท่าน หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ HelloGold หรือยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านยังคงความรับผิดในการชำระเงินเต็มจำนวนตามด้านล่างนี้
 • 13.6 การบอกเลิกสัญญาจะไม่มีผลต่อสิทธิที่เกิดขึ้น การแก้ไขความเสียหาย ภาระผูกพันและหนี้สินของบุคคล รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามการละเมิดข้อสัญญาใดซึ่งมีอยู่ก่อนหรือ ณ วันที่มีการบอกเลิกสัญญา ผลของข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ซึ่งระบุอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบหลังการบอกเลิกสัญญา
 • 13.7 ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคนำไปสู่ความผิดพลาดทางบัญชีหรือระบบล่ม HelloGold อาจระงับการเข้าถึงบัญชี HelloGold ของท่านชั่วคราวจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย

14. การถึงแก่กรรม หรือ ความทุพพลภาพ

 • 14.1 ในกรณีที่ท่านเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพภาพ และมีหลักฐานมาแสดงโดยตัวแทนผู้มีสิทธิตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าท่านได้มอบสิทธิโดยชอบธรรมให้แก่เราในการพิจารณาขายทองคำในบัญชี HelloGold ของท่าน โดยยึดตามราคาทองคำในท้องตลาดและจ่ายเงินทุนให้แก่ตัวแทนผู้มีสิทธิตามกฎหมายของท่าน (หลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งหมดแล้ว) โดยในกรณีนี้ตัวแทนผู้มีสิทธิตามกฎหมายของท่านจะเป็นบุคคลเดียวที่ได้รับการยอมรับจาก HelloGold ว่ามีสิทธิตามกฎหมายในบัญชี HelloGold ของท่าน
 • 14.2 ไม่มีข้อใดในสัญญานี้ที่จะจำหน่ายมรดกของลูกค้าที่เสียชีวิตออกจากความรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชี HelloGold

15. ภาษี

 • 15.1 ท่านต้องเป็นผู้เสียภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการซื้อ เปลี่ยน ขาย หรือครอบครองทองคำ รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

16. ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ

 • 16.1 ท่านรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่เฉพาะเพียงแค่เครื่องหมายการค้า HelloGold เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิอื่นๆ ที่ใช้หรือปรากฎบนเว็บไซต์ของ HelloGold ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ HelloGold แต่เพียงผู้เดียว
 • 16.2 ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เราจัดเตรียมให้กับท่าน อันไม่รวมถึงยอดบัญชีและข้อมูลอื่นๆที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยกเว้นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฎในโดเมนสาธารณะอันไม่ถือว่าเป็นความผิดของท่าน ท่านไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก หรือเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราก่อน
 • 16.3 ท่านรับรองว่าท่านจะไม่ หรือไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ถอดรหัส เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำการใดๆที่เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ ท่านตกลงและเข้าใจว่าทางเราสามารถปิดบัญชีของท่านได้ทันทีและสามารถดำเนินคดีทางกฎหมายกับท่าน หากท่านละเมิดหรือท่านถูกสงสัยว่าอาจจะละเมิดสัญญานี้

17. ข้อกำหนดอื่นๆ

 • 17.1 การโอนสิทธิ
  • ก. HelloGold อาจมอบหมาย โอน เรียกเก็บ ทำสัญญารับช่วง หรือจัดการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกับสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ได้ตลอดเวลาให้แก่บุคคลที่สามหรือตัวแทน
  • ข. ท่านไม่สามารถมอบหมาย โอน เรียกเก็บ ทำสัญญาช่วง หรือจัดการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกับสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้โดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HelloGold
 • 17.2 สิทธิในการหักเงิน
  • ก. ท่านมีภาระผูกพันในการชำระทุกสิ่งภายใต้สัญญาฉบับนี้เต็มจำนวน โดยไม่มีการหักลบ หรือระงับ เว้นแต่การหักตามกฎหมาย และท่านไม่ได้รับสิทธิในการสั่งจ่าย หักเงิน หรือโต้แย้งต่อทาง HelloGold เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการระงับ หรือโต้แย้งการชำระเงินแก่ HelloGold ไม่ว่าจะเป็นจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน
  • ข. HelloGold สามารถหักเงินตามจำนวนที่ท่านเป็นหนี้ต่อเรา (หรือต่อบริษัทในเครือ) โดยไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิอื่นใดของ HelloGold
 • 17.3 สกุลเงิน
  • ก. จำนวนเงินที่แสดงในเว็บไซต์ จะแสดงเป็นค่าสกุลเงินท้องถิ่นที่ท่านได้เลือกไว้
  • ข. จะมีการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นครั้งคราว
  • ค. HelloGold ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และไม่มีภาระในการจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินต่างประเทศ ที่อาจจะโดนเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการบัตรเครดิต สถาบันการเงิน หรือ ธนาคาร
 • 17.4 สัญญาทั้งหมด
  • ก. สัญญาฉบับนี้ ถือเป็นทั้งหมดและเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงแต่ละข้อในสัญญา แต่ละฝ่ายของสัญญานี้รับทราบว่า (เว้นแต่ในกรณีเกิดการทุจริต) การทำสัญญาฉบับนี้ไม่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาอื่นๆที่อาจจะมีการตกลงไว้ก่อนหากแต่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในสัญญาฉบับนี้
  • ข. เว้นแต่ในกรณีเกิดการทุจริตโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ละฝ่ายไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิที่ได้รับจากสัญญาอื่นๆที่อาจจะมีการตกลงไว้ก่อนหากไม่มีการอ้างอิงถึงสัญญาฉบับนี้
  • ค. สัญญาฉบับนี้สามารถนำไปใช้กับข้อยกเว้นอื่น ๆ ที่ท่านต้องการใช้หรือถูกบังคับใช้ ซึ่งอาจจะมีความจำเป็นทางการค้า ธรรมเนียม การปฏิบัติ หรือกระบวนการซื้อขาย
 • 17.5 การเปลี่ยนแปลง
  • ก. เว้นแต่ถูกกำหนดในสัญญาฉบับนี้ การเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มเติมข้อกำหนดใดๆหรือเงื่อนไขต่อสัญญาฉบับนี้ จะมีผลผูกพันต่อเมื่อได้มีการร่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเซ็นกำกับโดยผู้มีอำนาจของ HelloGold เท่านั้น
  • ข. เราสงวนสิทธิในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เสริม และ แก้ไข สัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อท่าน ตามที่ทางเรา เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร เพื่อที่จะให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของข้อบังคับ หรือเพื่อสะท้อนถึงข้อแนะนำใหม่ๆของอุตสาหกรรม และหลักปฏิบัติ หรือ การเปลี่ยนแปลงประกาศ นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของเรา
  • ค. เราสงวนสิทธิในการดัดแปลง แก้ไขข้อกำหนดหรือบทบัญญัติในสัญญานี้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่อง) โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อท่านถึงการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เมื่อประกาศดังกล่าวถูกแจ้งผ่านบัญชี HelloGold ของท่าน หรือผ่านอีเมล์ให้ถือว่าท่านได้รับแจ้งแล้วในวันทำการประกาศ
  • ง. การที่ท่านใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากวันมีผลที่ระบุในประกาศ ให้ถือว่าท่านตกลงและยอมรับการดัดแปลงหรือแก้ไขของข้อกำหนดและบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้ หากท่านไม่ต้องการถูกผูกพันกับข้อดัดแปลง ข้อแก้ไขที่ได้ประกาศตามขั้นตอนในข้อ 17.5 ท่านสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ตามข้อ 13.1 และต้องแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ล่าช้า และต้องเกี่ยวเนื่องกับข้อ 17.5 (ค) ก่อนที่ประกาศนั้นจะหมดอายุ
 • 17.6 การเป็นโมฆะ
  ในกรณีใดที่ข้อกำหนด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด) ของสัญญาฉบับนี้ได้ถูกตัดสินจากศาล หรือสถาบันอื่นๆที่มีอำนาจเทียบเท่าให้ เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือ ให้ยกเลิกการบังคับใช้ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือส่วนของข้อกำหนดดังกล่าวถูกลบออกจากสัญญานี้โดยปริยาย อย่างไรก็ตามส่วนอื่นๆยังมีผลตามเดิม
 • 17.7 สิทธิของบุคคลที่สาม
  บุคคลใดๆซึ่งไม่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของสัญญานี้ไม่มีสิทธิใดๆภายใต้ หรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องในสัญญาฉบับนี้
 • 17.8 ไม่ให้สิทธิตัวแทนหรือหุ้นส่วน
  นอกเหนือจากที่ได้มีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ไม่มีส่วนใดในสัญญาฉบับนี้ที่มีเจตนา หรือสามารถตีความได้ ว่า ทรัสต์ หุ้นส่วน หรือ การร่วมทุนประเภทใดๆ ระหว่างฝ่ายไหนๆ หรือ ตัวแทนของฝ่ายใด ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ไม่สามารถรับมอบอำนาจ หรือกระทำการแทนฝ่ายนั้นกับธุรกรรมต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้
 • 17.9 ประกาศ
  • ก. ประกาศ หรือข้อความอื่นที่จำเป็นต้องให้แก่ฝ่ายใดภายใต้ หรือที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ต้องทำเป็นลายลักษ์อักษร และส่งถึงอีกฝ่ายหนึ่ง โดยให้ถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้รับประกาศนั้นแล้วภายในวันเดียวกัน
  • ข. ข้อ17.9 ไม่สามารถนำไปใช้กับการบริการอื่นในการดำเนินการใดๆ หรือ เอกสารอื่น ในกระบวนการทางกฎหมายใดทั้งสิ้น โดยเอกสารจะต้องถูกส่งให้ HelloGold ตามที่อยู่ที่จดทะเบียนซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นระยะๆ
 • 17.10 การไม่สละสิทธิ
  • ก. การสละสิทธิใดสิทธิหนึ่งภายใต้สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ให้ถือเป็นการสละสิทธิของการละเมิดกฎหมายหรือการค้างชำระหนี้ในภายหลัง แม้ในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือความล่าช้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิ ดำเนินคดี หรือแก้ไขใดๆภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือโดยกฎหมายไม่ถือเป็นการสละสิทธิใดๆและไม่จำกัดโอกาส หรือจำกัดการดำเนินการในภายหน้า นอกจากนี้การดำเนินการใด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิหรือการแก้ไขจะไม่ทำให้เสียโอกาสหรือจำกัดการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่อง
  • ข. นอกจากจะได้มีการระบุในสัญญาฉบับนี้ไว้เป็นประการอื่น สิทธิใดๆภายใต้สัญญาฉบับนี้ถือเป็นสิทธิสะสม และไม่แยกออกจากสิทธิที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
 • 17.11 กฎหมายที่ใช้ควบคุม
  • ก. สัญญาฉบับนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยตามมาตราที่สามารถบังคับใช้ได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาท แต่เกี่ยวเนื่องกับข้อ17.11(ข) ที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านตกลงให้ศาลไทยเป็นตัวกลางในการตัดสินข้อพิพาทนั้น และท่านตกลงที่จะถูกผูกพันโดยการพิพากษาของศาลนั้น
  • ข้อพิพาท ข้อโต้แย้งหรือ ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ หรือการละเมิด การบอกเลิกสัญญา การเป็นโมฆะที่เกี่ยวเนื่องจะถูกตัดสินโดยอำนาจชี้ขาดของ Rules for Arbitration of the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration จำนวนอนุญาโตตุลาการให้มีจำนวนสามคน และให้ดำเนินการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ภาษาที่ใช้ให้ใช้ภาษาอังกฤษ และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อทุกฝ่าย และอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเรื่องต่อศาลต่อไปได้
 • 17.12 ช่องโหว่ที่ถูกต้องห้าม
  แม้ว่าทางเว็บไซต์ของทาง HelloGold จะสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก แต่ไม่ใช่ทุกฟีเจอร์ ทุกผลิตภัณฑ์ หรือทุกบริการที่ได้กล่าวถึง อ้างอิง หรือนำเสนอผ่านทาง หรือบน เว็บไซต์ จะสามารถใช้ได้สำหรับทุกท่าน หรือในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือ สามารถใช้ได้นอกพื้นที่ประเทศไทย ทาง HelloGold ของสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการจำกัด ข้อกำหนดและจำนวนของแต่ละฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เสนอแก่แต่ละบุคคล หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การนำเสนอฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่ทำบนเว็บไซต์ จะถือเป็นโมฆะในที่ที่ถูกห้าม หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากนอกประเทศไทย ถือว่าลูกค้าทำโดยการริเริ่มของท่านเองและท่านต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องเองแต่เพียงผู้เดียว HelloGold ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการดำเนินคดีทางกฎหมาย ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือริเริ่มการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์นอกประเทศไทย
 • 17.13 ภาษา
  • ทุกฝ่ายในสัญญาฉบับนี้มีความประสงค์ให้สัญญาฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวเนื่องถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • การแปลใดๆของสัญญาฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดในสัญญาฉบับนี้ ความหมายของคำศัพท์ เงื่อนไข ข้อกำหนดใดๆ ให้ถือตามนิยามและการตีความในภาษาอังกฤษ เอกสารแปลอาจไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างเที่ยงตรงเหมือนภาษาอังกฤษต้นฉบับ
 • 17.14 อากรแสตมป์
  ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระอากรแสตมป์ของสัญญาฉบับนี้