02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » SINGLE Terms & Conditions

ข้อกำหนดในการใช้โค้ด SINGLE

 1. รายละเอียดย่อ
  1. รางวัลจากแคมเปญโปรโมชั่น HelloGold SINGLE (“the Promotion”) ได้รับการจัดเตรียมและสนับสนุนโดยบริษัท ฮัลโหลโกลด์ จำกัด (“HelloGold”) โดยโปรโมชั่นนี้จะได้รับการบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผูกมัด (“Terms & Conditions”)
  2. ถือว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว
 2. คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ
  1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับผู้สมัครบัญชีรายใหม่เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับผู้สมัครบัญชี ระหว่างตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562
  3. สงวนสิทธิสำหรับผู้สมัคร 500 คนแรก ที่ไม่เคยสมัครบัญชีกับ HelloGold มาก่อน ซึ่งหมายถึงในช่วงเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด
 3. รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. เพื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้ใช้งานจะต้องสมัครบัญชี HelloGold ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน (ตั้งแต่ 01.00 น.) ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 (ถึง 23:59 น.) (“Promotion Period”)
  2. ผู้ใช้ที่ได้ทำการสมัครโดยสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับทองคำมูลค่า 50 บาท เมื่อทำการสมัครเสร็จสิ้น (“รางวัลต่อที่ 1”)
  3. รางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีทอง HelloGold ของลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อทำการสมัครโดยสำเร็จ
  4. รางวัลดังกล่าวจะได้รับการคำนวณด้วยราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในวันที่ทำการสมัครบัญชี
  5. รางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ใช้ และผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่ใช้สมัคร แต่ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ข้อความแจ้งเตือนไปไม่ถึงผู้ใช้หากเกิดปัญหาจากระบบผู้ให้บริการ
  6. เมื่อผู้สมัครบัญชีทำการออมทองผ่าน  HelloGold เกินมูลค่า 200 บาทก่อนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 จะได้รับทองคำอีกมูลค่า 50 บาท (“รางวัลต่อที่ 2”)
  7. ทองคำที่ได้รับเพิ่มต่อที่2 จะได้รับเป็น code มูลค่า 50 บาท โดยจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ใช้สมัครบัญชีกับ HelloGold ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
  8. HelloGold ถือสิทธิในการขยายหรือย่นระยะเวลาโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  9. HelloGold ถือสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นของอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
 4. การปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลอันเนื่องมาจากการร่วมแคมเปญนี้
  2. HelloGold ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง:
   1. เราจัดทำแคมเปญที่ต่อเนื่อง ไม่มีการขัดข้องหรือปัญหาใดๆ ในการจัดการ
   2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในแต่บริบทของโครงการ รวมทั้งในเพจ Facebook หรือโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยพาร์ทเนอร์
   3. ความปลอดภัยจากไวรัสทางคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ
  3. ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่า HelloGold สามารถสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อคำร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการร่วมโครงการ
  4. ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าในขอบเขตครอบคลุมที่กฎหมายอนุญาต HelloGold รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเสียหายการสูญเสีย และ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรโมชั่น
  5. HelloGold สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลง รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า และผู้ใช้งานจำต้องเคารพเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 5. ลิขสิทธิ์
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการเผยแพร่ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอคอน หรือเทรดมาร์กใดๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
 6. ข้อมูลส่วนบุคคล
  HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  เมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com HelloGold เคารพความต้องการของผู้ร่วมโครงการหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ
 7. เหตุสุดวิสัย
  จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์
 8. กฎหมายข้อบังคับ
  เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย