02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรมนักรีวิว 9.9

ข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรมรีวิวนักออม

 1. รายละเอียดย่อ
  1. รางวัลจากแคมเปญกิจกรรมรีวิวนักออม เนื่องในวัน 9.9  (“the Promotion”) ได้รับการจัดเตรียมและสนับสนุนโดยบริษัท ฮัลโหลโกลด์ จำกัด (“HelloGold”) โดยโปรโมชั่นนี้จะได้รับการบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผูกมัด (“Terms & Conditions”)
  2. ถือว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว
 2. คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ
  1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับผู้สมัครบัญชีรายใหม่และเก่า
  1. สามารถร่วมสนุกด้วยการรีวิวแอป HelloGold ในคอมเมนท์โพสต์กิจกรรมได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 9 ถึง 30 กันยายน 2562
  2. ทางบริษัทฯ จะสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 9 ท่าน
  3. ประกาศผลในวันที่ 2 ตุลาคมทางหน้าเพจ Facebook ของ  HelloGold (TH)
  4. ายละเอียดโปรโมชั่น
  5. HelloGold ถือสิทธิในการขยายหรือย่นระยะเวลาโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. ผู้โชดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตัวและยืนยันสิทธิผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  7. รางวัลที่ได้รับจะเป็นทองคำมูลค่า 999 บาท ในรูปแบบ code ผ่านทางอีเมล
  8. โค้ดรางวัลจะถูกจัดส่งทางอีเมลภายในเดือนตุลาคม 2562 แต่ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ข้อความแจ้งเตือนไปไม่ถึงผู้ใช้หากเกิดปัญหาจากระบบผู้ให้บริการ
  9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับโค้ดรางวัลจะต้อง redeem code ภายใน 31 ตุลาคม 2562
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัลหรือ redeem code รางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  11. บริษัทฯ ถือสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นของอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
 3. การปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลอันเนื่องมาจากการร่วมแคมเปญนี้
  2. HelloGold ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง
   1. เราจัดทำแคมเปญที่ต่อเนื่อง ไม่มีการขัดข้องหรือปัญหาใดๆ ในการจัดการ
   2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในแต่บริบทของโครงการ รวมทั้งในเพจ Facebook หรือโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยพาร์ทเนอร์
   3. ความปลอดภัยจากไวรัสทางคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ
  3. ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่า HelloGold สามารถสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อคำร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการร่วมโครงการ
  4. ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าในขอบเขตครอบคลุมที่กฎหมายอนุญาต HelloGold รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเสียหายการสูญเสีย และ / หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโปรโมชั่น
  5. HelloGold สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลง รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า และผู้ใช้งานจำต้องเคารพเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 4. ลิขสิทธิ์
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการเผยแพร่ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอคอน หรือเทรดมาร์กใดๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
 5. ข้อมูลส่วนบุคคล
  HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  เมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com HelloGold เคารพความต้องการของผู้ร่วมโครงการหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ
 6. เหตุสุดวิสัย
  จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์
 7. กฎข้อบังคับ
  เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย