02 026 3938 (จันทร์ – ศุกร์: 0900 – 1800) hello-th@hellogold.com

Home » การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

HelloGold อนุญาตให้ลูกค้าซื้อทองคำ 99.99% ได้ด้วยสกุลเงินบาทในราคาเรียลไทม์ที่กำหนดโดย COMEX โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจในเรื่องการเก็บรักษาทองคำ ผลิตภัณฑ์ทองคำของ HelloGold นั้น ได้รับการสนับสนุน จัดเก็บและรับประกันโดยผู้ดูแลรักษาทองคำแท่งในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

คุณสมบัติของผู้ซื้อ:

  1. ถือสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป และ
  3. มีบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

จำนวนการซื้อขั้นต่ำ: 10 บาท สำหรับทองคำ 99.99%

การไถ่ถอนทองคำจริง: สามารถไถ่ถอนได้เป็นจำนวนเต็มหน่วยทุกๆ 1 กรัม

เวลาทำการ: สามารถซื้อและขายได้ 23 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

การซื้อทองคำ: ราคาซื้อเป็นไปตามราคาที่เสนอโดย HelloGold ในราคาบาทต่อกรัม โดยลูกค้าไม่สามารถฝากเป็นทองคำจริง

การขายทองคำ: ราคาขายเป็นไปตามราคาที่เสนอโดย HelloGold ในราคาบาทต่อกรัม

การเติมหรือถอนเงิน: สามารถโอนเงินผ่านแอพของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมรายปี: 2% ต่อปีของปริมาณทองคำที่ลูกค้าถือครองโดยคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บเป็นรายเดือน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมที่ปรากฏในหัวข้อ “วิธีการใช้งาน” บนเว็บไซต์ของ HelloGold ได้รวมภาษีสินค้าและบริการ (GST) ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง HelloGold เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากปริมาณทองคำที่ลูกค้าถือครอง ดังนั้นปริมาณทองคำที่ลูกค้าถือครองจะถูกแบ่งขายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทองคำในบัญชีของลูกค้า

การซื้อและการขาย: ราคาทองคำต่อกรัมสำหรับการขายและทำธุรกรรมแต่ละครั้งในมูลค่าเป็นเงินบาทนั้นเป็นการประเมินของ HelloGold โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำกัดต่อเงื่อนไขของตลาดทองคำโลกและตลาดทองคำในประเทศ เรตการแลกเงินสกุลดอลลาร์ (หรือเรตสกุลเงินอื่นๆ ที่ใช้) สกุลเงินบาท และทองคำบริสุทธิ์

การขอไถ่ถอนทองคำ: การขอไถ่ถอนทองคำจาก HelloGold สามารถทำเรื่องขอรับผ่านทางแอพ HelloGold โดยทองคำที่ขอไถ่ถอนในแต่ละครั้งต้องมีปริมาณอย่างน้อย 1 กรัมขึ้นไปและไม่สามารถขอไถ่ถอนในปริมาณเศษทศนิยมได้ หรือปริมาณที่ขอไถ่ถอนต้องไม่น้อยกว่าปริมาณที่ทาง HelloGold ได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการดูแลรักษา ภาษี และค่าบริการอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงค่าประกันและค่าขนส่งแล้ว) ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทองคำแท่งให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องเป็นผู้เซ็นรับผลิตภัณฑ์ด้วยตัวท่านเอง ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับทองคำได้ด้วยตัวเอง HelloGold ขอสงวนสิทธิในการขายทองคำของลูกค้า โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันการเก็บรักษาและค่าขนส่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่ ค่าภาษีสินค้าและบริการ หรือภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายทองคำ) HelloGold ไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดในการซื้อคืนทองคำที่ลูกค้าได้ขอไถ่ถอนแล้วในทุกกรณี

การปิดบัญชี: ลูกค้าสามารถปิดบัญชี HelloGold ได้ โดยขายทองคำที่ถือครองอยู่ทั้งหมดให้กับ HelloGold ในราคาเท่ากับราคารับซื้อ ซึ่งจะถูกเสนอโดย HelloGold ณ เวลานั้นๆ หลังจากนั้นเงินจะถูกจ่ายให้ลูกค้าเป็นสกุลบาท โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ HelloGold ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการปิดบัญชี HelloGold ของลูกค้า หากปรากฏว่าในฐานข้อมูลของบริษัทฯว่าบัญชีของลูกค้าเป็นศูนย์และไม่เคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยทางบริษัทฯจะดำเนินการโดยการไถ่ถอนทองคำหรือเงินสดที่มีอยู่ในบัญชี HelloGold หรือใช้วิธีการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บคุกกี้: เว็บไซต์ของ HelloGold ใช้เว็บคุกกี้ในการแยกแยะท่านออกจากลูกค้าท่านอื่น ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯสามารถปรับปรุงให้ลูกค้าสามารถใช้เว็บไซต์ได้ดีขึ้น และยังช่วยทางบริษัทฯในการประเมินเนื้อหาของเว็บไซต์ เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านยอมรับคุกกี้ของทางบริษัทฯ

ข้อจำกัด: HelloGold ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ

  • กำหนดปริมาณการซื้อขายทองคำสูงสุดที่5กิโลกรัม ต่อวัน และ
  • กำหนดปริมาณการซื้อขายทองคำสูงสุด500กรัมต่อหนึ่งออร์เดอร์

การล้มละลาย: ถ้าหาก HelloGold ล้มละลายในสถานการณ์ที่ไม่สามารถประเมินได้ล่วงหน้า การล้มละลายของบริษัทฯจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของทองคำแท่งของลูกค้า

ความเสี่ยง:

ทองคำที่อยู่ในบัญชี HelloGold เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการการันตีค่าตอบแทนขั้นต่ำ บัญชีที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย และไม่มีการรับประกันความเสี่ยงโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากบัญชี HelloGold ขึ้นกับปริมาณทองคำที่ทางลูกค้าถืออยู่โดยตรง ผลตอบแทนของทองคำมีความผันผวน และมีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่ได้ผลตอบแทนเลย และ/หรือ ขาดทุน

ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทฯเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ทางบริษัทฯสามารถติดต่อลูกค้าได้ทันท่วงที

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นำถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือความเสี่ยงแต่อย่างใด หากท่านเลือกที่จะเปิดบัญชีกับทางบริษัทฯผ่านทางโมบายแอพ ท่านต้องอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงก่อน HelloGold ไม่ถือเป็นผู้แนะนำการลงทุนใดๆของท่าน การตัดสินใจของท่านที่จะเปิดบัญชี HelloGold ถือเป็นการตัดสินใจของตัวท่านเองที่ได้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับทางบริษัทฯ

หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี HelloGold สามารถดูได้ที่ HelloGold.com