1 300 130 888 hello@hellogold.com

Home » Terms And Conditions – Zero Buy Fees May Promotion (TH)

ข้อกำหนด และเงื่อนไข โปรโมชั่น HelloGold Zero Buy Fees May 2020

 1. รายละเอียดโปรโมชั่น
   1. โปรโมชั่น  HelloGold Zero Buy Fees หรือ “โปรโมชั่น”) ได้รับการจัดเตรียมและสนับสนุนโดยบริษัท ฮัลโหลโกลด์ จำกัด (“HelloGold”) โดยโปรโมชั่นนี้จะได้รับการบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผูกมัด
   2. ถือว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกคนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว
 2. คุณสมบัติผู้ร่วมแคมเปญ
  1. โปรโปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับลูกค้า HelloGold ทุกท่าน
  2. หากมีข้อสงสัยกรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ FAQ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำธุรกรรมขเองบัญชีของท่าน
  3. การทำธุรกรรมผ่านแผน  SmartSaver นั้นไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในระหว่างโปรโมชั่นนี้
 3. ระยะเวลาโปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นเริ่มในวันที่ 29 พฤษภาคม 2020 ตั้งแต่เวลา 9:00:00 am ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:59:59 pm (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”).
  2. ธุรกรรมที่ได้ทำก่อนหรือหลังระยะเวลาโปรโมชั่นไม่ถือว่าอยู่ในระยะเวลาโปรโมชั่น
  3. HelloGold ถือสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดระยะเวลาการทำโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. การใช้โปรโมชั่น
  1. ลูกค้าที่ทำการซื้อทองคำระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่นจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม  (“ค่าธรรมเนียมการซื้อ”)
  2. ลูกค้าจะต้องทำการซื้อทองด้วยบัญชี HelloGold ที่ท่านมี ด้วยการเติมเงิน ไม่ว่าจะผ่าน counter service, QR code หรือการโอนเงิน และการซื้อทองที่กล่างถึงนั้นไม่รวมการซื้อทองผ่านแผน  SmartSaver
  3. สำหรับธุรกรรมที่ทำสำหรับนั้น จะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการซื้อ แต่ค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านช่างทางต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมธุรกรรม และราคาพรีเมี่ยมของตลาดนั้นยังคงไว้ระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่น
 5. การปฏิเสธความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและตกลงที่จะร่วมโปรโมชั่น ได้ทำการศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงแล้ว และ HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลอันเนื่องมาจากการร่วมแคมเปญนี้
  2. HelloGold ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง:
   1. เราจัดทำแคมเปญที่ต่อเนื่อง ไม่มีการขัดข้องหรือปัญหาใดๆ ในการจัดการ
   2. ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในแต่บริบทของโครงการ รวมทั้งในเพจ Facebook หรือโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยพาร์ทเนอร์
   3. ความปลอดภัยจากไวรัสทางคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ
  3. HelloGold ถือสิทธฺ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หรือกลไก หรือกระบวนการของโปรโมชั่น ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า และถือว่าลูกค้าทุกท่านการปรับเปลี่ยนนั้น
  4. HelloGold ถือสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณ๊เกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์ใดๆ ระหว่างโปรโมชั่นดังกล่าว
  5. HelloGold ถือสิทธฺ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนโปรโมชั่นหากเกิดสถานการณ์หรือเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
  6. HelloGold จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนอันเป็นเหตุจากข้อผิดพลาดของระบบผู้ประกอบการเครือข่ายมือถือที่ท่านใช้
 6. ลิขสิทธิ์
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการเผยแพร่ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ไอคอน หรือเทรดมาร์กใดๆ) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
 7. ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. HelloGold อาจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อของคุณ วันเกิด ที่อยู่ รายละเอียดผู้ติดต่อ) รหัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงและรับแอปพลิเคชันและบริการเฉพาะ) ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการรวมฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ในที่เดียว หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อทำการส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าฐานระบบเราหมายความว่าคุณตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ เพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สมควรถูกนำมาใช้ในการติดต่อในอนาคต กรุณาส่งอีเมลถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ hello-th@hellogold.com HelloGold เคารพความต้องการของผู้ร่วมโครงการหากไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปเผยแพร่ต่อบริษัทหรือคู่ค้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ
 8. เหตุสุดวิสัย
  1. จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งไว้ในโปรโมชั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐบาลหรือภาครัฐ การก่อการร้าย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม อัคคีภัย เหตุชำรุด ความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินแก่การความคุมของฮัลโหลโกลด์
 9. กฎหมายข้อบังคับ
  เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย